การขอกู้เงิน กยศ.

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 11:18 am

การขอกู้เงิน กยศ. สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ศึกษาคุณสมบัติของผู้กู้เงิน กยศ.
 2. รวบรวมเอกสารที่ต้องใช้ในการขอกู้เงิน กยศ. ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองผลการเรียน หนังสือรับรองรายได้ของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง
 3. ยื่นเอกสารขอกู้เงิน กยศ. ได้ที่สถานศึกษาที่สังกัด
 4. รอผลการพิจารณาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 5. หากได้รับการอนุมัติให้กู้เงิน กยศ. สถานศึกษาจะแจ้งให้ทราบทางไปรษณีย์

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอกู้เงิน กยศ.

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองผลการเรียน
 • หนังสือรับรองรายได้ของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

คุณสมบัติของผู้กู้เงิน กยศ.

 • เป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา
 • มีสถานภาพเป็นบุคคลธรรมดา
 • มีสัญชาติไทย
 • มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
 • ไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ กยศ.

 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ กยศ. ร้อยละ 0.05 ต่อปี
 • เงินกู้ กยศ. ปลอดหนี้ 5 ปี นับตั้งแต่สำเร็จการศึกษาหรือลาออก
 • เงินกู้ กยศ. ที่ยังไม่ชำระคืน จะถูกคิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระเงินคืน

การชำระคืนเงินกู้ กยศ.

 • ผู้กู้เงิน กยศ. จะต้องเริ่มชำระคืนเงินกู้ กยศ. ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่สำเร็จการศึกษาหรือลาออก
 • ผู้กู้เงิน กยศ. สามารถชำระคืนเงินกู้ กยศ. ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 • ผู้กู้เงิน กยศ. สามารถชำระคืนเงินกู้ กยศ. ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประโยชน์ของการกู้เงิน กยศ.

 • ช่วยให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
 • ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว
 • ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา จบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้น
Share on: