การประเมินภาษีที่ดิน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 11:06 pm

การประเมินภาษีที่ดินเป็นกระบวนการกำหนดมูลค่าของที่ดินเพื่อคำนวณภาษีที่ดิน การประเมินภาษีที่ดินจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยประเมินราคาตลาดของที่ดินโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดที่ดิน ที่ตั้งของที่ดิน สภาพของที่ดิน สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน

ภาษีที่ดินเป็นภาษีท้องถิ่นที่เก็บจากเจ้าของที่ดินเพื่อนำรายได้มาใช้ในการบำรุงรักษาและปรับปรุงสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่างๆ เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา การศึกษา สาธารณสุข เป็นต้น

อัตราภาษีที่ดินจะแตกต่างกันไปในแต่ละ อปท. โดยอัตราภาษีที่ดินจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของที่ดิน พื้นที่ของที่ดิน และประเภทของที่ดิน

เจ้าของที่ดินมีหน้าที่ต้องชำระภาษีที่ดินภายในกำหนดเวลาที่กำหนดโดย อปท. หากเจ้าของที่ดินไม่ชำระภาษีที่ดินภายในกำหนดเวลา อปท. จะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีที่ดิน รวมถึงการเรียกเก็บเบี้ยปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ

หากเจ้าของที่ดินไม่พอใจกับการประเมินภาษีที่ดินของ อปท. สามารถอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินต่อ อปท. ได้ โดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อ อปท. ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการประเมินภาษีที่ดิน

อปท. จะพิจารณาคำอุทธรณ์ของเจ้าของที่ดินและอาจทำการแก้ไขการประเมินภาษีที่ดินได้ หากอปท. ไม่ทำการแก้ไขการประเมินภาษีที่ดิน เจ้าของที่ดินสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองได้

การประเมินภาษีที่ดินเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการเก็บภาษีที่ดินและนำรายได้มาใช้ในการบำรุงรักษาและปรับปรุงสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่างๆ

Share on: