การเคหะแห่งชาติ กรณียึดบ้าน


การเคหะแห่งชาติ มีอำนาจในการยึดบ้านเอื้ออาทรของผู้ที่ผิดสัญญาการเช่าซื้อ โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้

  1. ส่งหนังสือแจ้งเตือน ให้ผู้เช่าซื้อทราบถึงความผิดและกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้
  2. ฟ้องศาล หากผู้เช่าซื้อไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  3. บังคับคดี หากศาลมีคำพิพากษาให้ยึดบ้าน

เมื่อการเคหะแห่งชาติยึดบ้านแล้ว ผู้เช่าซื้อจะต้องย้ายออกจากบ้านภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ย้ายออก การเคหะแห่งชาติมีอำนาจในการเข้ายึดบ้านและดำเนินการขายทอดตลาด

กรณีที่ผู้เช่าซื้อถูกยึดบ้าน สามารถดำเนินการดังนี้

  1. เจรจากับทางการเคหะแห่งชาติ เพื่อขอผ่อนชำระหนี้หรือขอพักชำระหนี้
  2. ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล หากไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาล
  3. ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย เพื่อขอหาข้อยุติกับทางการเคหะแห่งชาติ

ข้อควรระวัง

หากผู้เช่าซื้อถูกยึดบ้าน จะต้องรีบดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดโดยทางการเคหะแห่งชาติ มิฉะนั้นอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้

นอกจากนี้ ผู้เช่าซื้อควรศึกษาเงื่อนไขการเช่าซื้ออย่างละเอียดก่อนลงนามในสัญญา เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดสัญญาและถูกยึดบ้าน

Share on: