การแบ่งมรดกที่ดิน ไม่ลงตัว

แก้ไขล่าสุด วันที่ 4th September, 2023 at 07:57 am


ในกรณีที่ทายาทตกลงกันไม่ได้ในการแบ่งมรดกที่ดิน ทายาทคนใดคนหนึ่งสามารถร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแบ่งมรดกที่ดินได้ โดยศาลจะมีอำนาจในการแบ่งมรดกที่ดินให้แก่ทายาทตามสมควรแก่พฤติการณ์ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้

  • สิทธิตามกฎหมายของทายาทแต่ละคน
  • เจตนาของผู้ตาย
  • ประโยชน์ของทายาททุกคน
  • ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

ในการพิจารณาแบ่งมรดกที่ดิน ศาลจะพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ ดังนี้

  • เอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (น.ส.3) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก) หนังสือรับรองการครอบครองที่ดิน (นส.3 ค.)
  • พินัยกรรมของผู้ตาย
  • หลักฐานการครอบครองที่ดินของทายาทแต่ละคน
  • หลักฐานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและทรัพย์สินของทายาทแต่ละคน

เมื่อศาลมีคำสั่งแบ่งมรดกที่ดินแล้ว คำสั่งของศาลจะมีผลผูกพันทายาททุกคน โดยทายาททุกคนจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาล

ทั้งนี้ ในการร้องขอให้ศาลแบ่งมรดกที่ดิน คุณควรปรึกษาทนายความเพื่อให้ได้รับคำแนะนำในการดำเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังมีวิธีอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาการแบ่งมรดกที่ดินไม่ลงตัว เช่น

  • เจรจาไกล่เกลี่ยกับทายาทคนอื่น ๆ โดยอาจขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่สาม เช่น คนกลาง ญาติผู้ใหญ่ หรือนักกฎหมาย
  • ตั้งผู้จัดการมรดก โดยให้ผู้จัดการมรดกเป็นผู้ดำเนินการแบ่งมรดกที่ดินให้แก่ทายาท

หากทายาทไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยกันเองได้ ทางเลือกสุดท้ายคือ ฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอแบ่งมรดกที่ดิน

Share on: