กู้เงินกองทุนหมุนเวียน(กชก.) เพื่อซื้อบ้านคืนจากธนาคาร

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (กชก.) เป็นกองทุนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่ประสบปัญหาหนี้สิน โดย กชก. มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนในการปลดเปลื้องหนี้สิน ซื้อคืนที่ดินที่ถูกยึด และจัดหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม

การกู้เงินจาก กชก. เพื่อซื้อบ้านคืนจากธนาคาร สามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

 • ผู้กู้ต้องเป็นเกษตรกรหรือผู้ยากจน ตามหลักเกณฑ์ที่ กชก. กำหนด
 • ที่ดินที่ถูกยึดเป็นที่ดินสำหรับอยู่อาศัยหรือทำกินของเกษตรกรหรือผู้ยากจน
 • ธนาคารที่ยึดที่ดินเป็นธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
 • เกษตรกรหรือผู้ยากจนมีความสามารถในการชำระหนี้

หลักเกณฑ์การกู้เงินจาก กชก. เพื่อซื้อบ้านคืนจากธนาคาร มีดังนี้

 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
 • ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 20 ปี

เอกสารประกอบการขอกู้เงินจาก กชก. เพื่อซื้อบ้านคืนจากธนาคาร มีดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาโฉนดที่ดินที่ถูกยึด
 • สำเนาหนังสือรับรองจากธนาคารว่าที่ดินถูกยึด
 • สำเนาหลักฐานแสดงรายได้
 • สำเนาหลักฐานแสดงภาระหนี้สิน

ผู้กู้สามารถยื่นคำขอกู้เงินจาก กชก. ได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์อำเภอ หรือสำนักงาน กชก. ประจำจังหวัด

Share on: