ขอออกโฉนด ที่ดินมรดก เจ้าหน้าที่กรมที่ดินแน่ะนำ ให้ฟ้องร้องศาล


สาเหตุที่เจ้าหน้าที่กรมที่ดินแนะนำให้ฟ้องร้องศาล อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  • ที่ดินมรดกมีประเด็นขัดแย้งทางกฎหมาย เช่น มีการอ้างสิทธิ์ในที่ดินจากทายาทคนอื่น
  • ที่ดินมรดกมีเอกสารสิทธิ์ไม่ถูกต้อง เช่น ไม่มีโฉนดที่ดิน หรือมีเอกสารสิทธิ์ไม่ตรงกับสภาพพื้นที่จริง
  • ที่ดินมรดกมีภาระผูกพัน เช่น มีหนี้สินติดค้างอยู่

หากที่ดินมรดกไม่มีประเด็นขัดแย้งทางกฎหมาย และเอกสารสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่กรมที่ดินจะดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้ทันที โดยไม่ต้องฟ้องร้องศาล

ในกรณีนี้ แนะนำให้ท่านตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินมรดกให้ครบถ้วน และสอบถามเจ้าหน้าที่กรมที่ดินให้ชัดเจนว่าสาเหตุที่แนะนำให้ฟ้องร้องศาลคืออะไร หากยังมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถปรึกษาทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายได้

ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการดำเนินการออกโฉนดที่ดินมรดก

  1. เตรียมเอกสารสิทธิ์ที่ดินมรดก ได้แก่ โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 น.ส.3 ก น.ส.3 ข เอกสารแสดงสิทธิที่ดินอื่นๆ หลักฐานการตายของเจ้ามรดก เช่น มรณบัตร พินัยกรรม
  2. ยื่นคำขอจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินต่อสำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
  3. ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
  4. รอการจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดิน

หากที่ดินมรดกมีประเด็นขัดแย้งทางกฎหมาย จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ซึ่งอาจใช้เวลานานและมีความยุ่งยากมากขึ้น

Share on: