ขาดส่งเงินฌาปนกิจ


การขาดส่งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์จะมีผลเสียต่อสมาชิกดังนี้

  • จะถูกถอนสภาพสมาชิกชั่วคราว ซึ่งจะไม่สามารถรับเงินสงเคราะห์ได้หากเสียชีวิตในช่วงเวลานั้น
  • จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพสมาชิก
  • จะต้องชำระค่าเบี้ยประกันย้อนหลัง หากต้องการคืนสภาพสมาชิก

ดังนั้นสมาชิกจึงควรชำระค่าเบี้ยประกันฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ครบถ้วนตามกำหนด เพื่อสิทธิประโยชน์ของตนเองและครอบครัวหากเกิดกรณีเสียชีวิต

กรณีสมาชิกถูกถอนสภาพสมาชิกชั่วคราว หากต้องการคืนสภาพสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการคืนสภาพสมาชิก โดยค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สมาชิกถูกถอนสภาพสมาชิก ดังนี้

  • น้อยกว่า 1 ปี ค่าธรรมเนียม 100 บาท
  • มากกว่า 1 ปี ค่าธรรมเนียม 200 บาท

นอกจากนี้ ยังสามารถชำระค่าเบี้ยประกันย้อนหลังได้ โดยจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันทั้งหมดตั้งแต่วันที่สมาชิกถูกถอนสภาพสมาชิกจนถึงวันที่ชำระค่าเบี้ยประกันย้อนหลัง

ตัวอย่างการคำนวณค่าเบี้ยประกันย้อนหลัง

สมาชิกถูกถอนสภาพสมาชิกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 และชำระค่าเบี้ยประกันย้อนหลังเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566

สมาชิกต้องชำระค่าเบี้ยประกันย้อนหลังเป็นเวลา 4 เดือน 20 วัน คิดเป็นเบี้ยประกัน 800 บาทต่อเดือน รวมเป็น 3,200 บาท

ดังนั้น สมาชิกจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันย้อนหลังจำนวน 3,200 บาท

ทั้งนี้ เงื่อนไขการคืนสภาพสมาชิกและชำระค่าเบี้ยประกันย้อนหลังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์ของหน่วยงานต้นสังกัดอีกครั้ง

Share on: