ขายที่ดินมีชื่อร่วม 3 คน เสียชีวิตแล้ว 1 คน ทายาทอยู่ต่างประเทศ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 10:36 am

การขายที่ดินมีชื่อร่วม 3 คน เสียชีวิตแล้ว 1 คน ทายาทอยู่ต่างประเทศ สามารถทำได้ ดังนี้

  1. ผู้ร่วมถือกรรมสิทธิ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ 2 คน ต้องร่วมกันทำหนังสือยินยอมขายที่ดินให้กับผู้ซื้อ
  2. ผู้ร่วมถือกรรมสิทธิ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ 2 คน ต้องนำหนังสือยินยอมขายที่ดินไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดิน
  3. พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบจองซื้อที่ดินให้กับผู้ซื้อ
  4. ผู้ซื้อต้องชำระราคาซื้อขายที่ดินให้กับผู้ร่วมถือกรรมสิทธิ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ 2 คน
  5. ผู้ร่วมถือกรรมสิทธิ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ 2 คน ต้องนำเงินค่าซื้อขายที่ดินไปชำระหนี้สินของเจ้าของที่ดินที่เสียชีวิตแล้ว
  6. ผู้ร่วมถือกรรมสิทธิ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ 2 คน ต้องแบ่งเงินส่วนที่เหลือให้กับทายาทของเจ้าของที่ดินที่เสียชีวิตแล้ว

หากทายาทของเจ้าของที่ดินที่เสียชีวิตแล้ว อยู่ต่างประเทศ ผู้ร่วมถือกรรมสิทธิ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ 2 คน สามารถดำเนินการขายที่ดินได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจให้ทายาทของเจ้าของที่ดินที่เสียชีวิตแล้ว ดำเนินการขายที่ดินแทนได้

อย่างไรก็ตาม การขายที่ดินมีชื่อร่วม 3 คน ผู้เสียชีวิตแล้ว 1 คน ทายาทอยู่ต่างประเทศ เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนทางกฎหมาย ดังนั้น ผู้ร่วมถือกรรมสิทธิ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ 2 คน และทายาทของเจ้าของที่ดินที่เสียชีวิตแล้ว ควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการ

Share on: