ขายรถแล้วได้เงินไม่ครบ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 11:01 am

หากผู้ขายรถได้ตกลงขายรถให้กับผู้ซื้อแล้ว แต่ผู้ซื้อไม่ได้จ่ายเงินเต็มจำนวน ผู้ขายสามารถดำเนินการฟ้องร้องผู้ซื้อเพื่อเรียกค่าเสียหายได้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 458 วรรคหนึ่ง ซึ่งระบุว่า “ผู้ขายมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจากคู่สัญญาในจำนวนเท่าของราคาที่ตกลงซื้อขายกัน”

ผู้ขายสามารถยื่นฟ้องร้องผู้ซื้อต่อศาลแพ่งและพาณิชย์ ศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริงและหลักฐานต่างๆ แล้วตัดสินให้คู่กรณีที่ผิดสัญญาชดใช้ค่าเสียหายให้กับคู่กรณีที่ถูกละเมิด

ค่าเสียหายที่ศาลอาจตัดสินให้คู่กรณีที่ถูกละเมิดชดใช้ให้กับคู่กรณีที่ผิดสัญญา อาจรวมถึงราคาซื้อขายรถ ค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ค่าเสียโอกาสในการขายรถคันอื่น ค่าซ่อมแซมรถ ค่าเสียค่าเดินทาง ค่าทนายความ เป็นต้น

ผู้ขายควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการฟ้องร้องผู้ซื้อเพื่อเรียกค่าเสียหาย เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองเสียสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย

Share on: