คณะกรรมการตรวจสอบรางวัดที่ดิน

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 12 และมาตรา 59 กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบรางวัดที่ดิน ประกอบด้วย

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
 • หัวหน้าสำนักงานที่ดินในท้องที่นั้นเป็นกรรมการ
 • หัวหน้าฝ่ายปกครองอำเภอในพื้นที่นั้นเป็นกรรมการ
 • หัวหน้าฝ่ายโยธาอำเภอในพื้นที่นั้นเป็นกรรมการ
 • นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่นั้นเป็นกรรมการ
 • ผู้แทนคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่เป็นกรรมการ
 • ตัวแทนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในท้องที่นั้นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบรางวัดที่ดินมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 • ตรวจสอบรางวัดที่ดินว่าถูกต้องหรือไม่
 • สั่งให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินชี้แนวเขตที่ดิน
 • สั่งให้สำนักงานที่ดินดำเนินการรังวัดที่ดินใหม่
 • สั่งให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินดำเนินการรังวัดที่ดินใหม่

หากคณะกรรมการตรวจสอบรางวัดที่ดินพิจารณาแล้วเห็นว่าการรังวัดที่ดินนั้นถูกต้อง คณะกรรมการจะจัดทำรายงานผลการรังวัดที่ดินและเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการรังวัดที่ดินนั้นไม่ถูกต้อง คณะกรรมการจะจัดทำรายงานผลการรังวัดที่ดินและเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป

การรังวัดที่ดินเป็นขั้นตอนสำคัญในการออกโฉนดที่ดิน เนื่องจากเป็นการตรวจสอบแนวเขตที่ดินว่าถูกต้องหรือไม่ หากมีการรังวัดที่ดินไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาการแย่งชิงที่ดินหรือการรุกล้ำที่ดินได้ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบรางวัดที่ดินจึงมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบการรังวัดที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย

Share on: