ครอบครองปรปักษ์

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:26 pm

ครอบครองปรปักษ์ คือ

การครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นโดยสงบ เปิดเผย และเจตนาเป็นเจ้าของ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี สำหรับอสังหาริมทรัพย์ และ 5 ปี สำหรับสังหาริมทรัพย์ บุคคลที่ครอบครองปรปักษ์ย่อมได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น

กฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับครอบครองปรปักษ์คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ซึ่งระบุว่า “บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์”

บุคคลที่จะครอบครองปรปักษ์ได้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. ต้องเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น
  2. ครอบครองทรัพย์สินโดยสงบ หมายความว่า ครอบครองทรัพย์สินโดยไม่มีการประท้วงจากเจ้าของทรัพย์สินเดิม
  3. ครอบครองทรัพย์สินโดยเปิดเผย หมายความว่า ครอบครองทรัพย์สินโดยผู้อื่นทั่วไปสามารถทราบได้
  4. ครอบครองทรัพย์สินด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ หมายความว่า ครอบครองทรัพย์สินโดยมีความประสงค์ที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น

การครอบครองปรปักษ์เป็นวิธีการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่แตกต่างจากการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน หรือการรับโอนกรรมสิทธิ์โดยนิติกรรมอื่นๆ การครอบครองปรปักษ์เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกกว่าในการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน แต่การจะครอบครองปรปักษ์ได้นั้นต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างครบถ้วน

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายครอบครองปรปักษ์ สามารถปรึกษาทนายความเพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้

Sources

  1. www.drthawip.com/civilandcommercialcode/191
  2. kobkiat.com
Share on: