ความคืบหน้า โดนบุกรุกที่ดิน ส.ป.ก.

ที่ดิน ส.ป.ก. เป็นที่ดินของรัฐที่จัดสรรให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้ทำการเกษตร ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปบุกรุกครอบครองหรือใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หากผู้ใดบุกรุกที่ดิน ส.ป.ก. โดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 108 ทวิ วรรคแรก ดังนี้

“ผู้ใดเข้าไปยึดถือครอบครองหรือใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้จัดสรรให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้ทำการเกษตรตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ที่ดินแปลงใดที่เกษตรกรไม่ได้ใช้ที่ดินประกอบเกษตรกรรมด้วยตนเองหรือมิได้ใช้ประกอบเกษตรกรรมอย่างใดหรือประกอบเกษตรกรรมเล็ก น้อย หรือประกอบเกษตรกรรมบางส่วนเพียงเป็นการแสดงสิทธิในที่ดิน ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอำนาจจัดซื้อหรือดำเนินการเวนคืนที่ดินนั้นได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

หากผู้ใดถูกบุกรุกที่ดิน ส.ป.ก. สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  1. แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุ
  2. แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  3. ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์ต่อศาลปกครอง

ทั้งนี้ ในการแจ้งความร้องทุกข์ ผู้แจ้งความควรเตรียมหลักฐานประกอบคำร้องทุกข์ เช่น เอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดิน ส.ป.ก. หลักฐานการครอบครองที่ดิน เช่น ทะเบียนที่ดิน เอกสารการชำระค่าเช่าที่ดิน เป็นต้น

หากผู้บุกรุกที่ดิน ส.ป.ก. ยอมถอนตัวออกจากที่ดิน ส.ป.ก. เจ้าของที่ดิน ส.ป.ก. สามารถนำหลักฐานการถอนตัวออกจากที่ดิน ส.ป.ก. ไปแจ้งต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

Share on: