ค่าทำศพคนแก่ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพผู้สูงอายุผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สถานที่จัดงานศพ พิธีกรรมทางศาสนา การตกแต่งสถานที่ อาหาร ดอกไม้ ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายศพ ค่าใช้จ่ายในการฝังศพ เป็นต้น โดยทั่วไปแล้ว ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพผู้สูงอายุผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 – 20,000 บาท อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยดังกล่าวข้างต้น

สำหรับผู้สูงอายุผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เสียชีวิต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มีการจัดสรรเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี จำนวน 3,000 บาท ให้กับผู้สูงอายุที่เสียชีวิต โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเสียชีวิตภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ยื่นคำขอสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอ โดยเอกสารประกอบการยื่นคำขอ ได้แก่

  • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย
  • สำเนาใบมรณบัตร
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำขอ
  • หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
  • ใบเสร็จรับเงินค่าจัดการศพ

โดยผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบมรณบัตร

Share on: