ค้ำประกันรถ ผู้ซื้อค้างค่างวด ไฟแนนซ์ฟ้องคนค้ำประกัน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 2nd September, 2023 at 11:57 pm

กรณีที่ผู้ค้ำประกันรถ ผู้ซื้อค้างค่างวด ไฟแนนซ์ฟ้องคนค้ำประกันนั้น ตามกฎหมายแล้ว ผู้ค้ำประกันมีหน้าที่ต้องชำระหนี้แทนผู้กู้เต็มจำนวนหากผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ โดยไฟแนนซ์สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกับทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกันได้พร้อมกัน

อย่างไรก็ตาม กฎหมายได้กำหนดสิทธิบางอย่างให้กับผู้ค้ำประกันเพื่อคุ้มครองไม่ให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดมากเกินไป ดังนี้

  • สิทธิได้รับการบอกกล่าวก่อนฟ้องร้อง (มาตรา 686 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) ไฟแนนซ์ต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ค้ำประกันทราบก่อนฟ้องร้องอย่างน้อย 60 วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ หากไฟแนนซ์ไม่บอกกล่าวก่อนฟ้องร้อง ผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นความรับผิดเฉพาะดอกเบี้ยและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจากกำหนดเวลาบอกกล่าว
  • สิทธิเรียกร้องบังคับชำระหนี้จากผู้กู้ (มาตรา 688 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) เมื่อผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนผู้กู้แล้ว ผู้ค้ำประกันมีสิทธิเรียกร้องบังคับชำระหนี้จากผู้กู้เต็มจำนวน

ดังนั้น หากผู้ค้ำประกันถูกไฟแนนซ์ฟ้องร้องในกรณีนี้ จะต้องพิจารณาถึงสิทธิของตนตามกฎหมายดังกล่าว เพื่อที่จะได้ดำเนินการให้ถูกต้องและเพื่อไม่ให้ต้องรับผิดมากเกินไป

นอกจากนี้ ผู้ค้ำประกันอาจพิจารณาถึงแนวทางอื่นในการแก้ไขปัญหานี้ เช่น การเจรจาไกล่เกลี่ยกับไฟแนนซ์เพื่อหาทางออกร่วมกัน หรือขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิด หากผู้ค้ำประกันไม่พร้อมที่จะชำระหนี้แทนผู้กู้

ตัวอย่างแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ มีดังนี้

  • การเจรจาไกล่เกลี่ยกับไฟแนนซ์เพื่อหาทางออกร่วมกัน เช่น การขอผ่อนชำระหนี้ที่เหลือในจำนวนที่ลดลง หรือขอผ่อนชำระหนี้กับเจ้าหนี้ใหม่ เป็นต้น
  • ขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิด หากผู้ค้ำประกันไม่พร้อมที่จะชำระหนี้แทนผู้กู้
  • ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น กองทุนยุติธรรม เป็นต้น

ผู้ค้ำประกันควรปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิของตนตามกฎหมาย และเพื่อพิจารณาถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับตนเอง

source: nbt2hd.com

Share on: