จะยกที่ดินให้ แต่ต้องย้ายบ้านออก

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 10:53 pm

การที่เจ้าของที่ดินยกที่ดินให้ผู้อื่น แต่ผู้รับที่ดินต้องย้ายบ้านออกนั้น สามารถทำได้โดยการทำสัญญายกที่ดินให้ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้รับที่ดินต้องย้ายบ้านออกภายในระยะเวลาที่กำหนด สัญญายกที่ดินให้ต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

  • ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของที่ดินและผู้รับที่ดิน
  • รายละเอียดของที่ดินที่ยกให้
  • มูลค่าของที่ดินที่ยกให้
  • เงื่อนไขการยกที่ดินให้
  • ระยะเวลาในการย้ายบ้านออก

เมื่อเจ้าของที่ดินและผู้รับที่ดินทำสัญญายกที่ดินให้แล้ว เจ้าของที่ดินจะต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กรมที่ดิน ผู้รับที่ดินจึงจะสามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ตามกฎหมาย

การย้ายบ้านออกหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แล้ว สามารถทำได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญายกที่ดินให้ หากผู้รับที่ดินไม่ย้ายบ้านออกภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าของที่ดินสามารถฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อขับไล่ผู้รับที่ดินออกจากที่ดินได้

การยกที่ดินให้ แต่ผู้รับที่ดินต้องย้ายบ้านออกนั้น มีข้อดีและข้อเสียดังนี้

ข้อดี

  • เจ้าของที่ดินสามารถยกที่ดินให้ผู้อื่นโดยไม่เสียภาษี
  • ผู้รับที่ดินสามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ตามกฎหมาย

ข้อเสีย

  • ผู้รับที่ดินต้องย้ายบ้านออก
  • ผู้รับที่ดินอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  • ผู้รับที่ดินอาจต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมในการฟ้องร้องบังคับคดีหากไม่ย้ายบ้านออกภายในระยะเวลาที่กำหนด

ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจยกที่ดินให้ผู้อื่น แต่ผู้รับที่ดินต้องย้ายบ้านออก เจ้าของที่ดินและผู้รับที่ดินควรศึกษาข้อดีและข้อเสียต่างๆ อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ

Share on: