ฉ้อโกงมรดก และ ยักยอกทรัพย์

ฉ้อโกงมรดกและยักยอกทรัพย์เป็นความผิดทางอาญาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพราะเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของทายาท แต่ก็มีความแตกต่างบางประการ ดังนี้

ฉ้อโกงมรดก หมายถึง การหลอกลวงผู้อื่นให้มอบทรัพย์มรดกให้แก่ตนหรือผู้อื่น โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างของการกระทำฉ้อโกงมรดก เช่น การปลอมแปลงเอกสารพินัยกรรม การหลอกลวงให้ทายาทคนอื่นสละสิทธิในมรดก เป็นต้น

ยักยอกทรัพย์ หมายถึง การเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริต ตัวอย่างของการกระทำยักยอกทรัพย์ เช่น การโอนทรัพย์สินมรดกไปเป็นชื่อของตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทายาท การลักทรัพย์มรดก เป็นต้น

ความแตกต่างระหว่างฉ้อโกงมรดกและยักยอกทรัพย์

ลักษณะฉ้อโกงมรดกยักยอกทรัพย์
องค์ประกอบความผิด1. มีเจตนาหลอกลวง1. มีเจตนาเบียดบัง
โทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ระยะเวลาการฟ้องคดี10 ปี นับแต่วันกระทำความผิด10 ปี นับแต่วันกระทำความผิด

drive_spreadsheetExport to Sheets

ทั้งนี้ บุคคลที่ทำความผิดฉ้อโกงมรดกหรือยักยอกทรัพย์อาจถูกดำเนินคดีทางอาญาและถูกศาลตัดสินให้จำคุกหรือปรับ นอกจากนี้ ทายาทยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งจากบุคคลที่ทำความผิดได้อีกด้วย

Share on: