ซื้อขายบ้านในที่ดินที่ระบุผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม6คน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 10:27 am


การขายบ้านในที่ดินที่ระบุผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม 6 คน สามารถทำได้ แต่จะมีความซับซ้อนมากกว่าการขายบ้านทั่วไป เนื่องจากจะต้องมีการดำเนินการหลายขั้นตอนเพิ่มเติม ดังนี้

  1. ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม 6 คน ต้องร่วมกันตกลงในการขายบ้าน โดยต้องทำหนังสือยินยอมร่วมกันเพื่อขายบ้าน
  2. ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม 6 คน ต้องหาผู้ซื้อคนใหม่ให้กับบ้าน โดยสามารถขายบ้านผ่านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ หรือขายบ้านเองได้
  3. เมื่อได้ผู้ซื้อคนใหม่แล้ว ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม 6 คน ต้องลงนามในสัญญาซื้อขายบ้านกับผู้ซื้อคนใหม่
  4. ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม 6 คน ต้องโอนกรรมสิทธิ์บ้านให้กับผู้ซื้อคนใหม่ โดยทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์บ้านต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่
  5. ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม 6 คน ต้องชำระภาษีอากรจากการขายบ้าน

การขายบ้านในที่ดินที่ระบุผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม 6 คน จะต้องดำเนินการโดยละเอียดและรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและปัญหาตามมาในภายหลัง ดังนั้น ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม 6 คน ควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการขายบ้าน

Share on: