ซื้อซิมมือถือ ออนไลน์ สินค้าไม่ตรงที่โฆษณา

หากซื้อซิมมือถือออนไลน์แล้วสินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณา สามารถดำเนินการได้ดังนี้

  1. ติดต่อผู้ขาย เพื่อแจ้งให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยควรแจ้งรายละเอียดของปัญหาให้ชัดเจน เช่น สินค้าที่สั่งซื้อไม่ตรงกับที่โฆษณา หรือมีความเสียหายเกิดขึ้น
  2. ขอคืนเงิน หากผู้ขายไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ผู้ซื้อสามารถขอคืนเงินได้ โดยแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินกับผู้ขาย
  3. ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากผู้ขายไม่ดำเนินการตามข้อเรียกร้อง ผู้ซื้อสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หรือกรมการค้าภายใน

ขั้นตอนในการร้องเรียนไปยัง สคบ.

  1. ยื่นคำร้องเรียน ได้ที่สำนักงาน สคบ. ทั่วประเทศ หรือทางเว็บไซต์ สคบ.
  2. รวบรวมหลักฐาน ประกอบคำร้องเรียน เช่น หลักฐานการสั่งซื้อ หลักฐานการติดต่อกับร้านค้า หลักฐานการโฆษณาสินค้า
  3. รอการพิจารณาของ สคบ. สคบ. จะพิจารณาคำร้องเรียนและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

ทั้งนี้ หากผู้ซื้อสามารถพิสูจน์ได้ว่าสินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณา ผู้ซื้อจะมีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

Share on: