ซื้อที่ดิน น.ส.3 เพื่อทำทางเดิน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:21 pm

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3)

เป็นเอกสารที่ออกโดยกรมที่ดินให้กับผู้ที่ครอบครองที่ดินทำประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ไม่ได้เป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่เป็นหนังสือแสดงสิทธิครอบครองที่ดินเท่านั้น

หากท่านประสงค์จะซื้อที่ดิน น.ส.3 เพื่อทำทางเดิน ท่านจะต้องพิจารณารายละเอียดของที่ดิน น.ส.3 นั้นอย่างรอบคอบ ดังนี้

  • ตรวจสอบว่าที่ดิน น.ส.3 นั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ใด มีลักษณะเป็นอย่างไร
  • ตรวจสอบว่าที่ดิน น.ส.3 นั้นอยู่ในพื้นที่ที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะได้หรือไม่
  • ตรวจสอบว่าที่ดิน น.ส.3 นั้นไม่มีข้อพิพาทใดๆ

เมื่อท่านได้พิจารณารายละเอียดของที่ดิน น.ส.3 นั้นอย่างรอบคอบแล้ว ท่านสามารถดำเนินการซื้อที่ดิน น.ส.3 เพื่อทำทางเดินได้ โดยท่านจะต้องทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับเจ้าของที่ดิน น.ส.3 และดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินกับกรมที่ดิน

กฎหมายที่อ้างอิงเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน น.ส.3 เพื่อทำทางเดิน ได้แก่

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
  • พระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
  • พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
Share on: