ซื้อที่ดิน ภ.บ.ท.5 ที่เจ้าของเสียชีวิต

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 04:56 pm

การซื้อที่ดิน ภ.บ.ท.5 ที่เจ้าของเสียชีวิตสามารถทำได้ แต่มีข้อควรระวังบางประการดังนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายมีสิทธิในที่ดินที่แท้จริง โดยตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ได้แก่ หนังสือรับรองการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) หรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองที่ดิน (น.ส. 3, น.ส. 3 ก, น.ส. 3 ข, น.ส. 4)
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่ดินไม่อยู่ในเขตป่าสงวน เขตปฏิรูปที่ดิน เขตทหาร หรือที่สาธารณประโยชน์
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่ดินไม่มีภาระผูกพันใด ๆ เช่น จำนอง หรือพินัยกรรม
  4. เจรจาราคาซื้อขายที่ดินกับผู้ขายให้เหมาะสม
  5. ทำสัญญาซื้อขายที่ดิน โดยให้ระบุรายละเอียดของที่ดิน เช่น ที่ตั้ง ลักษณะ ขนาด ราคา และภาระผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6. ชำระค่าที่ดินให้กับผู้ขาย
  7. จดทะเบียนโอนที่ดินที่สำนักงานที่ดิน

การซื้อขายที่ดิน ภ.บ.ท.5 ที่เจ้าของเสียชีวิตเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและอาจมีความยุ่งยาก ดังนั้นคุณควรปรึกษากับทนายความหรือผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์เพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการซื้อขายอย่างถูกต้องและครบถ้วน

Share on: