ซื้อที่ดิน ยังไม่ได้โอน เจ้าของเดิมเสียชีวิต

แก้ไขล่าสุด วันที่ 7th September, 2023 at 10:14 am

ในกรณีที่ผู้ซื้อได้ซื้อที่ดินแต่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์และเจ้าของที่ดินเดิมเสียชีวิต

 1. ติดต่อทายาทของเจ้าของเดิมเพื่อขอโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 2. ยื่นคำขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อสำนักงานที่ดิน
 3. ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 4. รอรับโฉนดที่ดิน

โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้แก่

 1. สัญญาซื้อขายที่ดิน
 2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนการตายของเจ้าของเดิม
 3. หนังสือแสดงตนของทายาท
 4. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินรายใหม่และทายาท
 5. หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ทั้งนี้ เจ้าของที่ดินรายใหม่จะต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินภายใน 1 ปีนับจากวันที่เจ้าของเดิมเสียชีวิต หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว เจ้าของที่ดินรายใหม่อาจถูกเพิกถอนสิทธิในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินได้

ขั้นตอนที่ต้องทำคือผู้ซื้อต้องติดต่อทายาทของผู้ขายเพื่อขอโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยทายาทจะต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้รับมรดก เช่น ใบมรณบัตร หนังสือรับรองการตาย พินัยกรรม เป็นต้น เมื่อทายาทแสดงหลักฐานการเป็นผู้รับมรดกแล้ว ผู้ซื้อและทายาทจะต้องไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สำนักงานที่ดิน โดยผู้ซื้อจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

แหล่งอ้างอิง:

 • พระราชบัญญัติการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2497
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1289-1293
Share on: