ตั้งผู้จัดการมรดก ไถ่ถอนโฉนดออกมา

การตั้งผู้จัดการมรดกและไถ่ถอนโฉนดที่ดินออกมานั้น สามารถทำได้ดังนี้

 1. ในกรณีที่ผู้ตายได้ทำพินัยกรรมตั้งผู้จัดการมรดกไว้ ทายาทตามพินัยกรรมต้องนำพินัยกรรมไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ ผู้จัดการมรดกที่ได้รับแต่งตั้งตามพินัยกรรมจึงมีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์มรดกรวมทั้งการไถ่ถอนโฉนดที่ดินออกมาได้
 2. ในกรณีที่ผู้ตายมิได้ทำพินัยกรรมตั้งผู้จัดการมรดกไว้ ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกสามารถร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้จัดการมรดกได้ ศาลจะพิจารณาแต่งตั้งผู้จัดการมรดกจากทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกตามลำดับต่อไปนี้
  • ทายาทที่บรรลุนิติภาวะ
  • ทายาทที่ศาลเห็นว่าเหมาะสม

เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว ผู้จัดการมรดกมีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์มรดกรวมทั้งการไถ่ถอนโฉนดที่ดินออกมาได้

สำหรับการไถ่ถอนโฉนดที่ดินนั้น ผู้จัดการมรดกสามารถดำเนินการได้ดังนี้

 1. ชำระหนี้แก่ผู้รับจำนองหรือผู้รับซื้อฝาก
 2. ยื่นคำขอจดทะเบียนไถ่ถอนโฉนดที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอจดทะเบียนไถ่ถอนโฉนดที่ดินแล้ว จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเอกสารหลักฐานถูกต้อง พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจดทะเบียนไถ่ถอนโฉนดที่ดินออกให้

ทั้งนี้ ผู้จัดการมรดกอาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการไถ่ถอนโฉนดที่ดินแทนก็ได้ โดยต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอจดทะเบียนไถ่ถอนโฉนดที่ดิน ได้แก่

 • สำเนาคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก (ถ้ามี)
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • สำเนาโฉนดที่ดิน
 • หนังสือรับรองการชำระหนี้จากเจ้าหนี้

ระยะเวลาในการดำเนินการจดทะเบียนไถ่ถอนโฉนดที่ดินนั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของสำนักงานที่ดินและพื้นที่ของที่ดินที่จะดำเนินการจดทะเบียน ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการ

Share on: