ต้องการรวมโฉนดที่ดิน รางวัดแล้ว 10 ปียังไม่เสร็จ

การรวมโฉนดที่ดินเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและยุ่งยาก เนื่องจากต้องตรวจสอบความถูกต้องของแนวเขตที่ดินทั้งสองแปลงก่อนว่าตรงกันหรือไม่ หากแนวเขตไม่ตรงกัน จะต้องเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าของที่ดินทั้งสองแปลง หรืออาจต้องดำเนินการทางศาลเพื่อกำหนดแนวเขตที่ดินใหม่

ในกรณีของท่าน รางวัดแล้ว 10 ปียังไม่เสร็จ สาเหตุอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น

  • แนวเขตที่ดินทั้งสองแปลงไม่ตรงกัน เจ้าของที่ดินทั้งสองแปลงไม่สามารถตกลงกันได้
  • เจ้าของที่ดินทั้งสองแปลงไม่สะดวกในการเจรจาหรือดำเนินการทางศาล
  • เจ้าหน้าที่รังวัดไม่มีประสิทธิภาพหรือมีความประมาทเลินเล่อ

หากท่านต้องการเร่งรัดการรวมโฉนดที่ดิน ท่านสามารถดำเนินการดังนี้

  • ติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อสอบถามสาเหตุที่การรวมโฉนดที่ดินล่าช้า
  • หากสาเหตุเกิดจากแนวเขตที่ดินไม่ตรงกัน ท่านสามารถเจรจากับเจ้าของที่ดินข้างเคียงเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน หรืออาจดำเนินการทางศาลเพื่อกำหนดแนวเขตที่ดินใหม่
  • หากสาเหตุเกิดจากความล่าช้าของเจ้าหน้าที่รังวัด ท่านสามารถร้องเรียนไปยังสำนักงานที่ดิน เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถขอความช่วยเหลือจากทนายความเพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือในการเร่งรัดการรวมโฉนดที่ดินได้

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเพิ่มเติมในการเร่งรัดการรวมโฉนดที่ดิน

  • ติดต่อสำนักงานที่ดินเป็นประจำเพื่อติดตามความคืบหน้าของการรวมโฉนดที่ดิน
  • เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมโฉนดที่ดิน เช่น เอกสารแสดงแนวเขตที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ส.ค. 1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (น.ส. 3) เป็นต้น
  • ประสานงานกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการรวมโฉนดที่ดิน

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานที่ดิน

Share on: