ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองสิทธิ์ที่ ส.ป.ก.

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 10:43 am

การเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองสิทธิ์ที่ ส.ป.ก. สามารถทำได้ ดังนี้

 1. ผู้ขอเปลี่ยนชื่อต้องยื่นคำขอต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ โดยแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้
  • หนังสือรับรองการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • หนังสือรับรองจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน
  • แผนผังที่ดิน
  • เอกสารอื่นๆ ที่ ส.ป.ก. กำหนด
 2. ส.ป.ก. จะพิจารณาคำขอและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 3. หาก ส.ป.ก. อนุมัติ เจ้าของที่ดินจะต้องชำระค่าธรรมเนียม
 4. ส.ป.ก. จะออกหนังสืออนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองสิทธิ์

ระยะเวลาในการดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองสิทธิ์ที่ ส.ป.ก. ประมาณ 60 วัน

ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองสิทธิ์ที่ ส.ป.ก. ขึ้นอยู่กับขนาดของที่ดิน

เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ ส.ป.ก. กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ในพื้นที่

Share on: