ถอนอายัดบังคับคดี

การถอนอายัดบังคับคดี สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

  1. ตรวจสอบว่าทรัพย์สินของท่านถูกอายัดหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่กรมบังคับคดี หรือที่เว็บไซต์ของกรมบังคับคดี
  2. ติดต่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือตกลงทำข้อตกลงกับเจ้าหนี้
  3. ยื่นคำร้องขอถอนอายัดทรัพย์ ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีในเขตอำนาจของศาลที่ออกหมายบังคับคดี โดยแนบหลักฐานการชำระหนี้หรือข้อตกลงกับเจ้าหนี้
  4. วางค่าธรรมเนียมการถอนอายัดทรัพย์ ตามอัตราที่กำหนด โดยค่าธรรมเนียมการถอนอายัดทรัพย์สำหรับคดีที่ฟ้องก่อนวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของราคาประเมินทรัพย์ ณ วันที่ยึด หากเป็นการยึดเงิน จะคิดเป็นร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ยึดหรืออายัด ส่วนคดีที่ฟ้องตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป หากเป็นการยึดทรัพย์สิน ซึ่งมิใช่ตัวเงิน เสียค่าธรรมเนียมถอนการยึดในอัตราร้อยละ 2 ของราคาประเมินทรัพย์ ณ วันที่ยึด สำหรัการยึดเงินอัตราร้อยละ 1
  5. รอรับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา จากเจ้าพนักงานบังคับคดี

ระยะเวลาในการดำเนินการถอนอายัดทรัพย์ ประมาณ 14 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับคำร้องขอถอนอายัดทรัพย์

ตัวอย่างเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอถอนอายัดทรัพย์

  • คำร้องขอถอนการยึดทรัพย์
  • สำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล
  • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการถอนอายัดทรัพย์
  • หลักฐานการชำระหนี้หรือข้อตกลงกับเจ้าหนี้

หากท่านประสบปัญหาในการถอนอายัดบังคับคดี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดีในพื้นที่ของท่าน

Share on: