ถูกหลอกขายพันธุ์ไก่

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 11:29 am

ในกรณีนี้ คุณสามารถอ้างอิงพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง พ.ศ. 2524 มาตรา 34 ซึ่งระบุว่า “ผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยประการใดๆ ให้เขาหลงเชื่อในข้อความอันเป็นเท็จหรือความจริงอันเป็นเท็จเกี่ยวกับเรื่องสำคัญซึ่งควรรู้ก่อนเข้าทำนิติกรรมและได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้นั้นหรือทำให้ผู้นั้นทำนิติกรรมโดยปราศจากความรู้ความเข้าใจในข้อเท็จจริงอันแท้จริงแห่งนิติกรรมนั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

นอกจากนี้ คุณยังสามารถอ้างอิงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ซึ่งระบุว่า “ผู้ใดขายสินค้าหรือให้บริการโดยหลอกลวงหรือกล่าวอ้างข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับคุณภาพหรือปริมาณของสินค้าหรือบริการนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

หากคุณถูกหลอกขายกรงไก่ แต่ไม่ได้ของ คุณควรรวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการซื้อขาย หลักฐานการโอนเงิน หลักฐานการติดต่อสื่อสารกับร้านค้า หลักฐานการโฆษณาของร้านค้า เป็นต้น จากนั้นคุณสามารถแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับร้านค้าได้ คุณยังสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อขอความช่วยเหลือได้อีกด้วย

Share on: