ทำพินัยกรรมยกให้บุตรสาว

การยกทรัพย์สินให้บุตรสาวในพินัยกรรมสามารถทำได้โดยการทำพินัยกรรมแบบธรรมดาหรือแบบลับ โดยพินัยกรรมแบบธรรมดาต้องทำเป็นหนังสือ ลงวัน เดือน ปี ระบุชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ของผู้ทำพินัยกรรม และลงลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน ส่วนพินัยกรรมแบบลับต้องทำเป็นหนังสือ ลงวัน เดือน ปี ระบุชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ของผู้ทำพินัยกรรม ปิดผนึกด้วยกระดาษปิดผนึก ลงลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรม แล้วส่งมอบให้เจ้าพนักงานปกครองหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารเก็บรักษาไว้

ในพินัยกรรม จะต้องระบุทรัพย์สินที่จะยกให้บุตรสาว ระบุจำนวนทรัพย์สิน และระบุผู้รับมรดกอื่น ๆ ในกรณีที่มี หากต้องการระบุเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับมรดก ก็สามารถระบุได้เช่นกัน

เมื่อผู้ทำพินัยกรรมเสียชีวิตแล้ว พินัยกรรมจะมีผลบังคับใช้ โดยทายาทจะต้องนำพินัยกรรมไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ทำพินัยกรรมเสียชีวิต

ตัวอย่างข้อความในการยกทรัพย์สินให้บุตรสาวในพินัยกรรม มีดังนี้

“ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว (ชื่อ-นามสกุล) เลขประจำตัวประชาชน (เลขประจำตัวประชาชน) ที่อยู่ (ที่อยู่) ได้ทำพินัยกรรมนี้ขึ้นด้วยสติสัมปชัญญะอันสมบูรณ์ บัดนี้ ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะยกทรัพย์สินของข้าพเจ้าทั้งหมดให้แก่บุตรสาวของข้าพเจ้า คือ นางสาว (ชื่อ-นามสกุล) เลขประจำตัวประชาชน (เลขประจำตัวประชาชน) โดยไม่ยกให้ทายาทโดยธรรมคนอื่นๆ ของข้าพเจ้า พินัยกรรมนี้มีผลบังคับใช้เมื่อข้าพเจ้าเสียชีวิต”

Share on: