ที่ดินของพ่อโดนญาติแอบนำเอาไปขาย

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 04:53 pm

กรณีที่ดินของพ่อคุณถูกญาติแอบนำเอาไปขาย คุณสามารถดำเนินการทางกฎหมายเพื่อขอคืนที่ดินได้ ดังนี้

  1. ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนการโอนที่ดิน
  2. ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากญาติที่ขายที่ดิน
  3. ยื่นคำร้องขอครอบครองปรปักษ์

การยื่นคำร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนการโอนที่ดิน สามารถทำได้โดยยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งและพาณิชย์ โดยในคำร้องต้องระบุรายละเอียดของที่ดิน ระบุชื่อผู้โอน ระบุชื่อผู้รับโอน และระบุเหตุผลในการเพิกถอนการโอน เช่น ที่ดินดังกล่าวเป็นมรดกที่ตกทอดมาสู่คุณ และญาติของคุณไม่มีสิทธิที่จะขายที่ดินได้ เป็นต้น

การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากญาติที่ขายที่ดิน สามารถทำได้โดยฟ้องร้องต่อศาลแพ่งและพาณิชย์ โดยในคำฟ้องต้องระบุรายละเอียดของที่ดิน ระบุชื่อผู้ขาย ระบุราคาขายที่ดิน และระบุจำนวนเงินที่เสียหายจากการขายที่ดิน เช่น ที่ดินดังกล่าวมีราคาขาย 1,000,000 บาท แต่ญาติของคุณขายที่ดินในราคาเพียง 500,000 บาท คุณจึงเสียหาย 500,000 บาท เป็นต้น

การยื่นคำร้องขอครอบครองปรปักษ์ สามารถทำได้โดยยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งและพาณิชย์ โดยในคำร้องต้องระบุรายละเอียดของที่ดิน ระบุระยะเวลาที่ครอบครองที่ดิน และระบุเจตนาในการครอบครองที่ดิน เช่น คุณครอบครองที่ดินดังกล่าวเป็นเวลา 10 ปี โดยเปิดเผยต่อบุคคลทั่วไป และเจตนาในการครอบครองที่ดินคือต้องการเป็นเจ้าของที่ดิน เป็นต้น

การขอคืนที่ดินโดยดำเนินการทางกฎหมายอาจใช้เวลานานและต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก ดังนั้นคุณควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับกรณีของคุณ

Share on: