ที่ดินขายฝากเลยกำหนด 20 วัน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 10:53 am

หากที่ดินขายฝากเลยกำหนด 20 วัน ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนที่ดินคืนได้ แต่ผู้ขายฝากต้องชำระหนี้ตามสัญญาขายฝากทั้งหมด รวมถึงดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างนั้น หากผู้ขายฝากไม่ไถ่ถอนที่ดินคืนภายในกำหนด 20 วัน ผู้รับซื้อฝากมีสิทธิยึดถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้

อย่างไรก็ตาม หากผู้รับซื้อฝากไม่ดำเนินการยึดถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินภายในกำหนด 20 วัน ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนที่ดินคืนได้โดยไม่ต้องชำระหนี้ตามสัญญาขายฝากทั้งหมด รวมถึงดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างนั้น

ดังนั้น หากท่านเป็นผู้ขายฝากที่ดินและที่ดินขายฝากเลยกำหนด 20 วัน ท่านควรรีบติดต่อผู้รับซื้อฝากเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาขายฝากทั้งหมด รวมถึงดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างนั้น หากท่านไม่ชำระหนี้ตามสัญญาขายฝากทั้งหมด รวมถึงดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างนั้น ท่านอาจสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้

Share on: