ที่ดินข้างเคียงมาขุดดินจากที่ดินของเรา

ที่ดินข้างเคียงมาขุดดินจากที่ดินของเรา ถือว่าเป็นการบุกรุกกรรมสิทธิ์ที่ดินของคุณ คุณสามารถดำเนินการตามกฎหมายเพื่อหยุดยั้งการกระทำดังกล่าวได้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1369 เจ้าของที่ดินมีสิทธิที่จะห้ามมิให้ผู้อื่นเข้าครอบครองที่ดินของตนโดยมิชอบ
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 บัญญัติว่า ผู้ใดบุกรุกที่ดินของผู้อื่นโดยไม่ได้ความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน มีความผิดฐานบุกรุกซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากคุณต้องการหยุดยั้งการกระทำของที่ดินข้างเคียง คุณควรแจ้งให้ทราบถึงการกระทำที่ละเมิดสิทธิของคุณและขอให้หยุดยั้งการกระทำดังกล่าว หากที่ดินข้างเคียงไม่หยุดยั้งการกระทำดังกล่าว คุณอาจต้องดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอระงับการกระทำละเมิดสิทธิของคุณ

Share on: