ที่ดินถนนส่วนบุคคล ฟ้องศาลยกให้เทศบาลดูแล

ที่ดินทำถนนส่วนบุคคล แต่ไม่ยอมดูแลรักษา เจ้าของที่ดินมีสิทธิฟ้องศาลเพื่อยกให้เทศบาลดำเนินการดูแลรักษาได้ ตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 มาตรา 54 วรรคสอง บัญญัติว่า

“ในกรณีที่ถนนส่วนบุคคลนั้น มีผู้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก เจ้าของถนนนั้นต้องอนุญาตให้เทศบาลหรือสุขาภิบาลเข้ามาซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาได้”

ดังนั้น หากถนนส่วนบุคคลนั้น มีผู้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก เจ้าของที่ดินจะต้องอนุญาตให้เทศบาลเข้ามาซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาได้ หากเจ้าของที่ดินไม่ยอมให้เทศบาลเข้ามาซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา สิทธิฟ้องศาลเพื่อยกให้เทศบาลดำเนินการดูแลรักษาได้

การฟ้องศาลเพื่อยกให้เทศบาลดำเนินการดูแลรักษา เจ้าของที่ดินจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน
  • สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
  • หลักฐานแสดงว่าถนนส่วนบุคคลนั้น มีผู้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก
  • หนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินให้อนุญาตให้เทศบาลเข้ามาซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา แต่เจ้าของที่ดินไม่อนุญาตให้เข้ามา

เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว เจ้าของที่ดินสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ โดยต้องยื่นฟ้องภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เจ้าของที่ดินได้แจ้งให้เทศบาลเข้ามาซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา แต่เจ้าของที่ดินไม่อนุญาตให้เข้ามา

ศาลปกครองจะพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ ของเจ้าของที่ดิน และจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น หากศาลเห็นว่าถนนส่วนบุคคลนั้น มีผู้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก และเจ้าของที่ดินไม่ยอมให้เทศบาลเข้ามาซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา ศาลมีอำนาจสั่งให้เทศบาลดำเนินการดูแลรักษาถนนส่วนบุคคลนั้นได้

ตัวอย่างคำฟ้องศาลปกครองเพื่อยกให้เทศบาลดำเนินการดูแลรักษาถนนส่วนบุคคล


ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/นางเทียม (ชื่อเจ้าของที่ดิน) เลขประจำตัวประชาชน (เลขประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน) อยู่บ้านเลขที่ (บ้านเลขที่ของเจ้าของที่ดิน) ตำบล/แขวง (ตำบล/แขวงของเจ้าของที่ดิน) อำเภอ/เขต (อำเภอ/เขตของเจ้าของที่ดิน) จังหวัด (จังหวัดของเจ้าของที่ดิน)

ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ (เลขที่โฉนดที่ดิน) เนื้อที่ (เนื้อที่ที่ดิน) ตั้งอยู่ที่ (ที่ตั้งของที่ดิน) ตำบล/แขวง (ตำบล/แขวงของที่ดิน) อำเภอ/เขต (อำเภอ/เขตของที่ดิน) จังหวัด (จังหวัดของที่ดิน)

ที่ดินของข้าพเจ้าเป็นที่ดินส่วนบุคคล แต่มีผู้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าจึงได้แจ้งให้เทศบาลเข้ามาซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา แต่เทศบาลไม่เข้ามา ข้าพเจ้าจึงฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้เทศบาลดำเนินการดูแลรักษาถนนส่วนบุคคลดังกล่าว


หากเจ้าของที่ดินมีความต้องการที่จะฟ้องศาลเพื่อยกให้เทศบาลดำเนินการดูแลรักษาถนนส่วนบุคคล แนะนำให้ปรึกษาทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือในการเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการฟ้องคดีปกครอง

Share on: