ที่ดินพ่อแม่เสียชีวิตแล้ว ยกให้ลูก2คน แล้วตายไป1คน

กรณีที่ดินพ่อแม่ตายแล้วยกให้ลูก 2 คน แล้วลูก 1 คนตายไป ที่ดินนั้นจะเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทของลูกคนนั้น ตามกฎหมายว่าด้วยมรดก ทายาทของผู้ตายมี 6 ลำดับ ลำดับที่ 1 คือบุตร ลำดับที่ 2 คือบิดามารดา ลำดับที่ 3 คือพี่น้องร่วมบิดามารดา ลำดับที่ 4 คือพี่น้องร่วมบิดา ลำดับที่ 5 คือพี่น้องร่วมมารดา และลำดับที่ 6 คือลุง ป้า น้า อา

ในข้อนี้ ลูกคนที่ตายไปนั้นมีทายาทเป็นบุตร หลาน หรือเหลน ที่ดินนั้นจึงตกทอดแก่ทายาทของลูกคนที่ตายไป ซึ่งก็คือหลานหรือเหลน โดยทายาทจะได้รับมรดกในอัตราส่วนที่เท่าเทียมกัน

อย่างไรก็ตาม หากลูกคนที่ตายไปไม่มีทายาท หรือทายาทสละสิทธิรับมรดก ที่ดินนั้นก็จะตกทอดแก่ทายาทลำดับถัดไปตามลำดับทายาทตามกฎหมาย

สำหรับขั้นตอนในการรับมรดกที่ดินนั้น ทายาทจะต้องไปจดทะเบียนรับมรดกที่ดินที่สำนักงานที่ดิน โดยทายาทจะต้องนำเอกสารต่างๆ ดังนี้

  • ใบมรณะบัตรของเจ้ามรดก
  • หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
  • ทะเบียนบ้านของเจ้ามรดกและทายาท
  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของทายาท

หากทายาทไม่สามารถไปจดทะเบียนรับมรดกที่ดินด้วยตนเองได้ ทายาทสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปจดทะเบียนแทนได้ โดยจะต้องนำเอกสารมอบอำนาจไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

Share on: