ที่ดินมรดกแบ่งไม่ได้

ในกรณีที่พ่อแม่เสียชีวิต ที่ดินแบ่งไม่ได้ เพราะน้องอีกคนสูญหาย ทางออกที่ดีที่สุดคือ การขอศาลแต่งตั้งผู้พิทักษ์ทรัพย์เพื่อดูแลที่ดินแทนน้องที่สูญหาย เมื่อน้องที่สูญหายกลับมา ก็สามารถฟ้องร้องศาลเพื่อขอคืนที่ดินได้

ขั้นตอนในการขอศาลแต่งตั้งผู้พิทักษ์ทรัพย์ สามารถทำได้ดังนี้

  1. ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง โดยระบุรายละเอียดของที่ดิน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องกับน้องที่สูญหาย และเหตุผลที่ขอศาลแต่งตั้งผู้พิทักษ์ทรัพย์
  2. แนบเอกสารประกอบคำร้อง ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้อง สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) สำเนาใบมรณบัตรของบิดามารดา (ถ้ามี) สำเนาสูติบัตรของน้องที่สูญหาย (ถ้ามี)
  3. ชำระค่าธรรมเนียมศาล

เมื่อศาลพิจารณาคำร้องแล้ว หากศาลเห็นว่าการขอศาลแต่งตั้งผู้พิทักษ์ทรัพย์มีเหตุสมควร ศาลจะแต่งตั้งผู้พิทักษ์ทรัพย์เพื่อดูแลที่ดินแทนน้องที่สูญหาย ผู้พิทักษ์ทรัพย์มีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับที่ดิน เช่น การชำระภาษีที่ดิน การทำสัญญาซื้อขายที่ดิน เป็นต้น

เมื่อน้องที่สูญหายกลับมา ก็สามารถฟ้องร้องศาลเพื่อขอคืนที่ดินได้ ศาลจะพิจารณาคำฟ้องร้องและกำหนดวันนัดพิจารณาคดี หากศาลเห็นว่าน้องที่สูญหายมีสิทธิได้รับที่ดิน ศาลจะพิพากษาให้คืนที่ดินแก่น้องที่สูญหาย

Share on: