ที่ดินแปลงเดียวกัน โดนพี่น้องปิดทางเข้าออก

ในกรณีที่ดินแปลงเดียวกัน โดนพี่น้องปิดทางเข้าออกนั้น กฎหมายไทยให้สิทธิแก่เจ้าของที่ดินแปลงนั้น สามารถเรียกร้องเอาทางเดินผ่านที่ดินของพี่น้องได้ เรียกว่า “ทางจำเป็น” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1350 ดังนี้

ถ้าที่ดินแบ่งแยกหรือแบ่งโอนกัน เป็นเหตุให้แปลงหนึ่งไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้น มีสิทธิเรียกร้องเอาทางเดินตามมาตราก่อนได้ เฉพาะบนที่ดินแปลงที่ได้แบ่งแยกหรือแบ่งโอนกัน และ ไม่ต้องเสียค่าทดแทน”

ดังนั้น เจ้าของที่ดินแปลงที่โดนพี่น้องปิดทางเข้าออก จึงมีสิทธิฟ้องร้องพี่น้องให้เปิดทางจำเป็นให้ โดยจะต้องยื่นคำฟ้องต่อศาลแพ่ง โดยระบุข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่สนับสนุนว่าที่ดินแปลงของตนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ และที่ดินของพี่น้องเป็นที่ดินที่ล้อมอยู่ที่ดินของตน

หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินแปลงของเจ้าของที่ดินไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ และที่ดินของพี่น้องเป็นที่ดินที่ล้อมอยู่ที่ดินของตน ศาลมีอำนาจพิพากษาให้พี่น้องเปิดทางจำเป็นให้เจ้าของที่ดินแปลงนั้น โดยกำหนดรายละเอียดของทางจำเป็น เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง ระยะทาง และความกว้าง เป็นต้น

นอกจากนี้ เจ้าของที่ดินแปลงนั้นยังสามารถเรียกร้องค่าทดแทนจากพี่น้องได้ โดยจะต้องยื่นคำร้องขอค่าทดแทนต่อศาลในคำฟ้องหรือในภายหลัง โดยศาลจะพิจารณากำหนดค่าทดแทนตามพฤติการณ์และความเสียหายที่เกิดขึ้น

Share on: