ที่ดิน ภ.ท.บ.5 จะได้ค่าเวนคืนที่ดินหรือไม่

ที่ดิน ภ.ท.บ.5 ไม่ได้เป็นเอกสารสิทธิที่ดินตามกฎหมายที่ดิน ดังนั้นจึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน

ดังนั้น ในกรณีที่ดิน ภ.ท.บ.5 ถูกเวนคืน เจ้าของที่ดิน ภ.ท.บ.5 จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานที่ดำเนินการเวนคืน

อย่างไรก็ตาม เจ้าของที่ดิน ภ.ท.บ.5 อาจได้รับเงินชดเชยจากหน่วยงานที่ดำเนินการเวนคืน ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 33 วรรคสอง ดังนี้

ในกรณีที่ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ไม่มีเอกสารสิทธิในอสังหาริมทรัพย์นั้น ให้จ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ครอบครองนั้น ตามราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์นั้น

โดยราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์นั้น จะพิจารณาจากราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย์นั้น ณ วันกำหนดราคาประเมิน

ทั้งนี้ เจ้าของที่ดิน ภ.ท.บ.5 ควรแจ้งให้หน่วยงานที่ดำเนินการเวนคืนทราบถึงสิทธิในการได้รับเงินชดเชย เพื่อให้สามารถได้รับเงินชดเชยจากหน่วยงานที่ดำเนินการเวนคืนได้

นอกจากนี้ เจ้าของที่ดิน ภ.ท.บ.5 อาจพิจารณายื่นคำขอออกโฉนดที่ดินให้กับที่ดินของตน เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน และได้รับค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานที่ดำเนินการเวนคืน

Share on: