ที่ดิน ส.ค.1 ขออนุญาตปลูกบ้านได้หรือไม่

ที่ดิน ส.ค.1 สามารถขออนุญาตปลูกบ้านได้ ตามพระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 5 กำหนดว่า “ผู้ใดได้ครอบครองที่ดินอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แจ้งการครอบครองที่ดินต่อนายอำเภอท้องที่ตามนัยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ที่ดินนั้นให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้แจ้งการครอบครองนั้น”

ดังนั้น ที่ดินที่มี ส.ค.1 จึงเป็นที่ดินที่ถือครองโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว เจ้าของที่ดินจึงมีสิทธิขออนุญาตปลูกบ้านได้ โดยสามารถดำเนินการดังนี้

  1. ยื่นคำขออนุญาตปลูกบ้านต่อสำนักงานเขตหรือสำนักงานเทศบาลในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
  2. แนบหลักฐานต่างๆ ประกอบการยื่นคำขอ เช่น หนังสือแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ดิน เป็นต้น
  3. สำนักงานเขตหรือสำนักงานเทศบาลจะดำเนินการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ และพิจารณาคำขอ
  4. หากสำนักงานเขตหรือสำนักงานเทศบาลอนุมัติคำขอ จะมีการออกใบอนุญาตปลูกบ้าน

ทั้งนี้ ในการขออนุญาตปลูกบ้าน จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2559 เป็นต้น

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแนวทางในการขออนุญาตปลูกบ้านจาก ส.ค.1

  1. ตรวจสอบว่าที่ดินมี ส.ค.1 หรือไม่
  2. เตรียมเอกสารต่างๆ ประกอบการยื่นคำขออนุญาตปลูกบ้าน
  3. ยื่นคำขออนุญาตปลูกบ้านต่อสำนักงานเขตหรือสำนักงานเทศบาลในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
  4. รอการพิจารณาคำขอจากสำนักงานเขตหรือสำนักงานเทศบาล

หากได้รับใบอนุญาตปลูกบ้านแล้ว ก็สามารถดำเนินการปลูกบ้านได้ตามขั้นตอนต่อไป

Share on: