ที่ดิน ส.ป.ก. โดนบุกรุก

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 11:10 am

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม( ส.ป.ก. ) พ.ศ. 2518 มาตรา 48 กำหนดว่า

ที่ดินที่มีลักษณะตามมาตรา 47 วรรคสอง ห้ามมิให้บุคคลใดเข้ายึดถือครอบครอง ใช้ประโยชน์หรือโอนสิทธิครอบครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มาตรา 49 กำหนดว่า บุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา 48 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากที่ดิน ส.ป.ก. ของคุณถูกบุกรุก คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. แจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจ คุณสามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ
  2. ร้องเรียนไปยังสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คุณสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ที่คุณอยู่
  3. ฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง คุณสามารถฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คุณได้รับความเสียหาย

สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการแจ้งความร้องทุกข์ ร้องเรียน และฟ้องร้องคดี ประกอบด้วย

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาโฉนดที่ดิน
  3. หลักฐานการบุกรุก เช่น รูปถ่าย บันทึกประจำวันของตำรวจ
  4. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Share on: