นำที่ดิน ส.ค.1 ไปออกโฉนด แต่ยังไม่ได้

การนำที่ดิน ส.ค.1 ไปออกโฉนด แต่ยังไม่ได้นั้น สาเหตุอาจเกิดจากหลายประการ ดังนี้

  • เอกสารและหลักฐานประกอบการขอออกโฉนดที่ดินไม่ครบถ้วนหรือถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางฉบับที่มีผลใช้บังคับ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ส.3 น.ส.3 ก. น.ส.3 ข) หรือใบสำคัญแสดงการนำที่ดินขึ้นทะเบียน (แบบหมายเลข 3) หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินมาโดยตลอด สำเนา ส.ค.1 แผนที่แสดงแนวเขตที่ดิน เอกสารแสดงการเสียภาษีบำรุงท้องที่ของที่ดิน
  • ที่ดินอยู่ในเขตพื้นที่ที่กรมที่ดินไม่มีอำนาจออกโฉนดที่ดิน เช่น เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตห้ามเข้าล่าสัตว์ป่า เขตห้ามเข้าเก็บหาของป่า เขตห้ามเข้าทำประโยชน์ เขตที่ราชพัสดุ เขตปฏิรูปที่ดิน เขตนิคมสร้างตนเอง หรือเขตอื่นที่กฎหมายห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน
  • ที่ดินมีภาระติดพัน เช่น ภาระจำยอม ภาระชอบ ภาระแฝง หรือภาระจำนอง
  • ที่ดินมีเจ้าของร่วมหลายคนแต่เจ้าของร่วมบางคนไม่ยินยอมให้ออกโฉนดที่ดิน
  • ที่ดินมีความขัดแย้งกับผู้อื่น เช่น มีการฟ้องร้องกันเกี่ยวกับที่ดิน

หากที่ดิน ส.ค.1 ของท่านไม่ได้รับการออกโฉนดที่ดิน ทางที่ดีควรติดต่อสอบถามกับสำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ เพื่อสอบถามสาเหตุและแนวทางแก้ไขต่อไป

Share on: