นำโฉนดไปจำนอง แต่ขาดส่ง ธ.ก.ส. ถูกขายทอดตลาด


หากนำโฉนดไปจำนองกับ ธ.ก.ส. แล้วขาดส่งหนี้ ธ.ก.ส. มีสิทธิ์ยึดที่ดินนั้นไปขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ได้ กระบวนการยึดและขายทอดตลาดที่ดินมีดังนี้

  1. แจ้งความจำนงยึดทรัพย์

เมื่อลูกหนี้ขาดส่งหนี้ ธ.ก.ส. จะแจ้งความจำนงยึดทรัพย์ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน โดยเจ้าพนักงานที่ดินจะออกหนังสือแจ้งให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ทราบ

  1. คัดทรัพย์

เจ้าพนักงานที่ดินจะคัดทรัพย์ คือ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินเพื่อยืนยันว่าที่ดินนั้นถูกต้องตามกฎหมาย

  1. ประกาศขายทอดตลาด

เจ้าพนักงานที่ดินจะประกาศขายทอดตลาดที่ดิน โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด

  1. ขายทอดตลาด

เจ้าพนักงานที่ดินจะขายทอดตลาดที่ดิน โดยผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูล

  1. ชำระเงิน

ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินให้แก่เจ้าพนักงานที่ดินภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ขายทอดตลาด

หากผู้ชนะการประมูลชำระเงินไม่ครบถ้วนภายในกำหนด เจ้าพนักงานที่ดินจะยึดทรัพย์อื่น ๆ ของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ต่อไป

ผู้กู้สามารถขอไถ่ถอนที่ดินจากการขายทอดตลาดได้ โดยจะต้องชำระหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้แก่เจ้าพนักงานที่ดิน

หากผู้กู้ไม่สามารถไถ่ถอนที่ดินได้ ที่ดินนั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ชนะการประมูล

ข้อควรระวังในการนำโฉนดไปจำนอง

  • ควรชำระหนี้ตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการยึดและขายทอดตลาดที่ดิน
  • ควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินให้รอบคอบก่อนทำสัญญาจำนอง
  • ควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก่อนทำสัญญาจำนอง

หากต้องการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการยึดและขายทอดตลาดที่ดิน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ

Share on: