น.ส.3ก ยกให้แต่ยังไม่ได้โอน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 27th August, 2023 at 10:33 am


หนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 ก. เป็นการรับรองสิทธิในที่ดินที่ยังไม่ได้รังวัดออกโฉนดที่ดิน โดยการยกที่ดิน น.ส.3 ก. ให้แก่บุคคลอื่น ถือว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่สมบูรณ์ หากมิได้จดทะเบียนการโอนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ดินดังกล่าวยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้

การยกที่ดิน น.ส.3 ก. ให้แก่บุคคลอื่น สามารถทำได้โดยการจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปจดทะเบียนการโอนที่ดินแทน หรือโดยดำเนินการจดทะเบียนการโอนที่ดินด้วยตนเอง

หากผู้ให้ที่ดิน น.ส.3 ก. ดำเนินการจดทะเบียนการโอนที่ดินด้วยตนเอง จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. รวบรวมเอกสารดังต่อไปนี้
  • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้าดำเนินการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปจดทะเบียนการโอนที่ดินแทน)
  • สำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 ก.
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้และผู้รับโอน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้และผู้รับโอน
  • หนังสือรับรองการเสียค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน
 2. ยื่นเอกสารทั้งหมดที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่
 3. ชำระค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน
 4. รับหนังสือรับรองการโอนที่ดิน

ผู้รับโอนที่ดิน น.ส.3 ก. ที่ได้รับหนังสือรับรองการโอนที่ดินแล้ว จะต้องดำเนินการจดทะเบียนที่ดินต่อสำนักงานที่ดินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองการโอนที่ดิน หากไม่ดำเนินการจดทะเบียนที่ดินภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หนังสือรับรองการโอนที่ดินจะสิ้นผลบังคับใช้

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการโอนที่ดิน น.ส.3 ก. ได้แก่

 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 บัญญัติว่า “อันว่าซื้อขายนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งตกลงจะขายทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง และบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งตกลงจะซื้อทรัพย์สินนั้น”
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 458 บัญญัติว่า “การซื้อขายย่อมเกิดขึ้นเมื่อคู่สัญญาตกลงกันโดยการแสดงเจตนาอันชัดแจ้ง”
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 460 บัญญัติว่า “คู่สัญญาอาจกำหนดเวลาในการซื้อขายก็ได้ ถ้ามิได้กำหนดเวลาไว้ การซื้อขายย่อมมีผลสมบูรณ์เมื่อคู่สัญญาได้แสดงเจตนาอันชัดแจ้ง”
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 461 บัญญัติว่า “กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายย่อมโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกันแล้ว แต่ผู้ขายยังคงมีสิทธิในทรัพย์สินนั้นจนกว่าผู้ซื้อจะชำระราคาทั้งหมดแล้ว”
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 462 บัญญัติว่า “ถ้าผู้ขายได้ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อก่อนชำระราคาทั้งหมด ถ้าผู้ซื้อผิดนัดไม่ชำระราคาทั้งหมด ผู้ขายมีสิทธิเรียกทรัพย์สินคืนได้”
 • พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ พ.ศ. 2531
Share on: