บ้านและที่ดิน ถูกขายทอดตลาด

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:20 pm


บ้านและที่ดินจำนองกับธนาคาร

เป็นกระบวนการที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อบังคับชำระหนี้ตามสัญญาจำนอง หากผู้กู้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด ธนาคารมีสิทธิยึดบ้านและที่ดินที่จำนองไว้และขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ได้

ขั้นตอนการขายทอดตลาดบ้านและที่ดินที่จำนองกับธนาคาร ดังนี้

  • ธนาคารจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้กู้ทราบถึงกำหนดชำระหนี้ หากผู้กู้ไม่ชำระหนี้ภายในกำหนด ธนาคารจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับชำระหนี้
  • เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ธนาคารชนะคดี ธนาคารจะดำเนินการยึดบ้านและที่ดินที่จำนองไว้
  • ธนาคารจะประกาศขายทอดตลาดบ้านและที่ดินที่ยึดไว้ ประกาศขายทอดตลาดจะระบุรายละเอียดของบ้านและที่ดิน กำหนดเวลาและสถานที่ขายทอดตลาด
  • ผู้สนใจซื้อบ้านและที่ดินที่ขายทอดตลาดสามารถเข้าประมูลซื้อได้ในวันและเวลาที่กำหนด
  • ผู้ซื้อที่เสนอราคาสูงสุดจะได้รับบ้านและที่ดินที่ขายทอดตลาด

กฎหมายที่อ้างอิงเกี่ยวกับการขายทอดตลาดบ้านและที่ดินที่จำนองกับธนาคาร ได้แก่

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483
  • พระราชบัญญัติบังคับคดี พ.ศ. 2520
Share on: