ประเมินภาษีที่ดินว่างเปล่า

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:20 pm

ภาษีที่ดินว่างเปล่า คือ ภาษีที่บังคับใช้กับที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ เป็นเวลานาน

กฎหมายที่บัญญัติเรื่องภาษีที่ดินว่างเปล่าคือ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บภาษีที่ดินว่างเปล่า โดยอัตราภาษีที่ดินว่างเปล่าจะแตกต่างกันไปตามมูลค่าที่ดิน ดังนี้

  • มูลค่าที่ดินไม่เกิน 50 ล้านบาท จะเสียภาษีที่ดินว่างเปล่าในอัตรา 0.3%
  • มูลค่าที่ดินมากกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท จะเสียภาษีที่ดินว่างเปล่าในอัตรา 0.4%
  • มูลค่าที่ดินมากกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท จะเสียภาษีที่ดินว่างเปล่าในอัตรา 0.5%
  • มูลค่าที่ดินมากกว่า 1,000 ล้านบาท จะเสียภาษีที่ดินว่างเปล่าในอัตรา 0.6%

การชำระภาษีที่ดินว่างเปล่า เจ้าของที่ดินต้องชำระภาษีภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี หากชำระภาษีเกินกำหนดจะต้องเสียเบี้ยปรับร้อยละ 0.5 ต่อวันของจำนวนภาษีค้างชำระ ในกรณีที่ไม่ชำระภาษีที่ดินว่างเปล่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจยึดที่ดินและขายทอดตลาดเพื่อชำระภาษีได้

หากเจ้าของที่ดินเห็นว่าที่ดินของตนไม่ว่างเปล่า สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินว่างเปล่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาให้เจ้าของที่ดินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอุทธรณ์

กฎหมายอ้างอิง

  • พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  • ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
Share on: