ปรึกษาคดีอุบัติเหตุ จักรยานยนต์รับจ้าง

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 05:18 pm


ในกรณีการขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแล้วเกิดอุบัติเหตุ ผู้ซ้อนท้ายสามารถขอค่าเยียวยาได้ ดังนี้

  1. ยื่นคำร้องขอค่าเยียวยาต่อบริษัทประกันของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยต้องแนบหลักฐานต่างๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ ใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอื่นๆ
  2. ยื่นคำร้องขอค่าเยียวยาต่อศาล โดยต้องแนบหลักฐานต่างๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ ใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอื่นๆ

ค่าเยียวยาที่จะได้รับจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยผู้ซ้อนท้ายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ดังนี้

  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ค่าขาดรายได้
  • ค่าสินไหมทดแทน
  • ค่าเสียหายอื่นๆ

หากมีข้อโต้แย้งระหว่างผู้ซ้อนท้ายกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ซ้อนท้ายสามารถยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยต่อกรมการขนส่งทางบกได้ กรมการขนส่งทางบกจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างทั้งสองฝ่าย หากไม่สามารถตกลงกันได้ ทั้งสองฝ่ายสามารถฟ้องร้องต่อศาลได้

ในกรณีการขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแล้วเกิดอุบัติเหตุ ผู้ซ้อนท้ายควรดำเนินการดังนี้

  1. รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย
  2. เก็บหลักฐานต่างๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ ใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอื่นๆ
  3. ยื่นคำร้องขอค่าเยียวยาต่อบริษัทประกันของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างหรือศาล
  4. ปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการที่เหมาะสม
Share on: