ปัญหาการจ่ายเงินฌาปนกิจหมู่บ้าน

ปัญหาการจ่ายเงินฌาปนกิจหมู่บ้าน มักพบได้บ่อยครั้ง เนื่องจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็นนิติบุคคลประเภทมูลนิธิหรือสมาคม ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐโดยตรง ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการดำเนินการของแต่ละสมาคม ส่งผลให้สมาชิกได้รับประโยชน์ไม่เท่าเทียมกัน

ปัญหาการจ่ายเงินฌาปนกิจหมู่บ้านที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • การจ่ายเงินไม่ครบตามจำนวนที่สมาชิกจ่ายจริง
 • การจ่ายเงินช้ากว่ากำหนด
 • การจ่ายเงินไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในระเบียบของสมาคม
 • การจ่ายเงินล่าช้าหรือถูกปฏิเสธเนื่องจากสมาชิกเสียชีวิตจากสาเหตุที่สมาคมไม่คุ้มครอง

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

 • การทุจริตของคณะกรรมการสมาคม
 • การบริหารงานของสมาคมไม่โปร่งใส
 • สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากสมาคม

หากสมาชิกประสบปัญหาการจ่ายเงินฌาปนกิจหมู่บ้าน สามารถดำเนินการแก้ไขได้ดังนี้

 • สอบถามข้อมูลกับคณะกรรมการสมาคม
 • ร้องเรียนต่อนายทะเบียนท้องถิ่น
 • ฟ้องร้องต่อศาล

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าว

 • ควรตรวจสอบระเบียบของสมาคมอย่างละเอียดก่อนสมัครเป็นสมาชิก
 • ควรศึกษาสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากสมาคมให้เข้าใจ
 • ควรเก็บหลักฐานการจ่ายเงินฌาปนกิจหมู่บ้านอย่างครบถ้วน
 • ควรติดตามความคืบหน้าในการจ่ายเงินฌาปนกิจหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอ

หากต้องการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการจ่ายเงินฌาปนกิจหมู่บ้าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นายทะเบียนท้องถิ่นหรือสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค

Share on: