ปิดหนี้ ก.ย.ส. เนื่องจากโดนอายัดทรัพย์ขาดทอดตลาด

กรณีผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ถูกอายัดทรัพย์และขายทอดตลาดจนขาดทุน จะต้องดำเนินการปิดหนี้ กยศ. ดังนี้

 1. ติดต่อ กยศ. เพื่อขอทราบยอดหนี้คงค้าง

ผู้กู้ยืมสามารถติดต่อ กยศ. ได้ที่สำนักงาน กยศ. หรือสาขาทั่วประเทศ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-203-5000 เพื่อขอทราบยอดหนี้คงค้าง หลังจากทรัพย์ถูกขายทอดตลาดแล้ว

 1. ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง

ผู้กู้ยืมจะต้องชำระหนี้ต้นและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดให้แก่ กยศ. โดยสามารถชำระผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ชำระผ่านระบบออนไลน์
 • ชำระผ่านช่องทางอื่น ๆ ตามที่ กยศ. กำหนด
 1. ยื่นคำร้องขอปิดบัญชี

เมื่อชำระหนี้ต้นและดอกเบี้ยคงค้างครบถ้วนแล้ว ผู้กู้ยืมสามารถยื่นคำร้องขอปิดบัญชีได้ที่สำนักงาน กยศ. หรือสาขาทั่วประเทศ หรือยื่นคำร้องขอปิดบัญชีทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ กยศ.

เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นคำร้องขอปิดบัญชี ได้แก่

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการชำระเงิน
 1. รอรับหนังสือรับรองการปิดบัญชี

หลังจากยื่นคำร้องขอปิดบัญชีแล้ว กยศ. จะออกหนังสือรับรองการปิดบัญชีให้แก่ผู้กู้ยืมภายใน 30 วันทำการ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ทรัพย์ถูกขายทอดตลาดแล้วได้เงินไม่เพียงพอชำระหนี้ต้นและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมด ผู้กู้ยืมจะต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือให้แก่ กยศ. โดยสามารถผ่อนชำระได้สูงสุด 6 ปี

นอกจากนี้ ผู้กู้ยืมยังสามารถขอผ่อนชำระหนี้ได้สูงสุด 10 ปี ในกรณีที่มีหลักฐานแสดงว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้เต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยสามารถยื่นคำร้องขอผ่อนชำระหนี้ได้ที่สำนักงาน กยศ. หรือสาขาทั่วประเทศ หรือยื่นคำร้องขอผ่อนชำระหนี้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ กยศ.

เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นคำร้องขอผ่อนชำระหนี้ ได้แก่

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการชำระเงิน
 • เอกสารแสดงรายได้และรายจ่าย
 • เอกสารแสดงความจำเป็นในการผ่อนชำระหนี้

โดย กยศ. จะพิจารณาอนุมัติการผ่อนชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

Share on: