ผลกระทบต่อเนื่อง หลังโดนยึดทรัพย์ขายทอดตลาด

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:47 pm

ผลกระทบต่อเนื่องหลังโดนยึดทรัพย์ขายทอดตลาด มีดังนี้

  • เสียเครดิต จะถูกขึ้นบัญชีดำในระบบเครดิตบูโร ทำให้ไม่สามารถขอสินเชื่อหรือทำธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ กับสถาบันการเงินได้เป็นเวลา 3 ปี
  • เสียชื่อเสียง จะถูกบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติอาชญากรรม ทำให้อาจถูกปฏิเสธการเข้าทำงานหรือการรับตำแหน่งบางอย่างได้
  • เสียโอกาส ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจบางอย่างได้
  • เสียสภาพจิตใจ รู้สึกอับอาย เสียใจ เครียด วิตกกังวล และอาจเกิดปัญหาสุขภาพจิตอื่น ๆ ตามมา
  • เสียเงินทอง เสียค่าธรรมเนียมการยึดทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการขายทอดตลาด และค่าดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากท่านกำลังประสบปัญหาหนี้สินและถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาด ควรปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของท่าน รวมถึงการขอความช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว

แหล่งอ้างอิง

  • พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483
  • ระเบียบคณะกรรมการล้มละลาย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
  • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
  • ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง หลักเกณฑ์การยึดทรัพย์และขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483
Share on: