ผู้จัดการมรดกของสามีที่เสียชีวิต

ผู้จัดการมรดก คือ บุคคลที่มีหน้าที่จัดการมรดกของบุคคลที่เสียชีวิต โดยมีหน้าที่จัดแบ่งมรดกให้แก่ทายาท ชำระหนี้สินของผู้ตาย และดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมรดก

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1716 ผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

  • จัดแบ่งมรดกให้แก่ทายาทตามพินัยกรรมหรือตามกฎหมาย
  • ชำระหนี้สินของผู้ตาย
  • ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมรดก

ผู้จัดการมรดกมี 2 ประเภท คือ

  • ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม หมายถึง บุคคลที่ระบุไว้ในพินัยกรรมของผู้ตายให้เป็นผู้จัดการมรดก
  • ผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล หมายถึง บุคคลที่ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก เมื่อไม่มีผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม หรือผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมไม่สามารถทำหน้าที่ได้

ในกรณีที่สามีของคุณเสียชีวิต ภรรยาของคุณมีสิทธิได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 1629(1) และอาจได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาลได้เช่นกัน

หากภรรยาของคุณต้องการขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล จะต้องยื่นคำร้องต่อศาล โดยแนบเอกสารหลักฐานดังนี้

  • สำเนาใบมรณบัตรของสามี
  • สำเนาทะเบียนสมรส
  • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างภรรยาและสามี (ถ้ามี)
  • เอกสารแสดงฐานะการเงินและทรัพย์สินของผู้ตาย
  • เอกสารแสดงความประสงค์ของภรรยาในการขอเป็นผู้จัดการมรดก

ศาลจะพิจารณาคำร้องโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทายาทโดยธรรมและประโยชน์ของกองมรดก โดยหากศาลเห็นว่าภรรยาของคุณมีความเหมาะสมและสามารถทำหน้าที่ผู้จัดการมรดกได้ ศาลอาจแต่งตั้งให้ภรรยาของคุณเป็นผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล

หากภรรยาของคุณได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล ภรรยาของคุณจะต้องมีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 1716 ข้างต้น โดยจะต้องดำเนินการจัดแบ่งมรดกให้แก่ทายาท ชำระหนี้สินของผู้ตาย และดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมรดกอย่างรอบคอบและระมัดระวัง

Share on: