ผู้ประกันตน ม.39 เสียชีวิต


สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตของผู้ประกันตนมาตรา 39 ประกอบด้วย

  • ค่าทำศพ 50,000 บาท
  • เงินสงเคราะห์การตาย 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย 12 เดือน แต่ไม่เกิน 180,000 บาท
  • เงินบำเหน็จชราภาพ กรณีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 36 เดือน แต่ไม่ถึง 120 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับ 20% ของเงินสมทบทั้งหมดที่จ่ายมาแล้ว แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
  • เงินบำเหน็จชราภาพ กรณีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับ 30% ของเงินสมทบทั้งหมดที่จ่ายมาแล้ว แต่ไม่เกิน 600,000 บาท

เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ผู้ประกันตนมาตรา 39 จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. แจ้งการเสียชีวิตของสมาชิกให้สำนักงานประกันสังคมทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการเสียชีวิต
  2. ยื่นคำขอรับสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ณ สำนักงานประกันสังคมสาขาที่สมาชิกมีสิทธิ์รับประโยชน์
  3. แนบหลักฐานการเสียชีวิต ได้แก่ ใบมรณบัตร สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ราชการออกให้
  4. ชำระค่าธรรมเนียมการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต 100 บาท

สำนักงานประกันสังคมจะพิจารณาจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอครบถ้วนและถูกต้อง

Share on: