ผู้ประกันตน ม.39 เสียชีวิต ทายาทรับเงินได้หรือไม่

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 06:33 pm

ทายาทของผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถรับเงินได้ ดังนี้

  • เงินสงเคราะห์การตาย 50,000 บาท
  • เงินบำเหน็จชรา 50% ของเงินสมทบที่ส่งเข้ากองทุนทดแทนค่าจ้าง
  • เงินสงเคราะห์บุตร 1,200 บาท/เดือน/บุตร ไม่เกิน 10 ปี
  • เงินสงเคราะห์สงเคราะห์การตาย 180,000 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งหมายถึงบุคคลที่สมัครเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม แต่ไม่ได้ทำงานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน

การขอรับเงินทดแทนกรณีผู้ประกันตนมาตรา 39 เสียชีวิต ทายาทต้องยื่นคำขอรับเงินทดแทนต่อสำนักงานประกันสังคมภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต เอกสารที่ต้องยื่น ได้แก่

  • ใบมรณบัตร
  • หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตนและทายาท
  • สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
  • สำเนาสูติบัตรของบุตร (ถ้ามี)

สำนักงานประกันสังคมจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกันตนและทายาท หากมีคุณสมบัติครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินทดแทนให้ทายาทภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

Share on: