ผู้รับเหมาปรับปรุงบ้านทิ้งงาน

ปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานปรับปรุงบ้านเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในประเทศไทยเช่นกัน สาเหตุหลัก ๆ ของปัญหานี้ ได้แก่

 • ผู้รับเหมาไม่มีความรับผิดชอบหรือประสบการณ์เพียงพอ
 • ผู้รับเหมามีปัญหาด้านการเงิน
 • เจ้าของบ้านและช่างรับเหมาสื่อสารกันไม่เข้าใจ

เมื่อเจ้าของบ้านถูกผู้รับเหมาปรับปรุงบ้านทิ้งงาน สิ่งแรกที่ต้องทำคือ เก็บหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงบ้านไว้ให้ครบถ้วน เช่น สัญญาจ้างปรับปรุงบ้าน ใบเสร็จรับเงิน รูปถ่ายสภาพบ้านก่อนและหลังปรับปรุง เป็นต้น จากนั้นจึงดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. เจรจากับช่างรับเหมา พยายามเจรจากับช่างรับเหมาให้กลับมาทำงานให้เสร็จ หากช่างรับเหมายินยอมกลับมาทำงานให้เสร็จ เจ้าของบ้านควรมีการลงนามในสัญญาจ้างปรับปรุงบ้านฉบับใหม่ พร้อมระบุเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 2. แจ้งความดำเนินคดี หากช่างรับเหมาไม่ยินยอมกลับมาทำงานให้เสร็จ เจ้าของบ้านสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับช่างรับเหมาได้ โดยแจ้งความในข้อหาผิดสัญญาจ้าง ฉ้อโกง หรือฟ้องร้องศาลเพื่อเรียกค่าเสียหาย
 3. ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าของบ้านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หรือสมาคมธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ

นอกจากนี้ เจ้าของบ้านยังสามารถป้องกันปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานได้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

 • เลือกช่างรับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานที่ผ่านมา และได้รับอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้างอย่างถูกต้อง
 • จัดทำสัญญาจ้างปรับปรุงบ้านที่ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน เช่น ขอบเขตงาน ค่าจ้าง ระยะเวลาปรับปรุง เป็นต้น
 • จ่ายเงินค่าจ้างให้ช่างรับเหมาเป็นงวด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างปรับปรุงบ้าน
 • ตรวจสอบความคืบหน้าของการปรับปรุงบ้านอย่างสม่ำเสมอ

หากเจ้าของบ้านถูกผู้รับเหมาปรับปรุงบ้านทิ้งงาน ควรดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เสียสิทธิและไม่ได้รับความเสียหาย

แนวทางการเรียกร้องค่าเสียหาย

เมื่อเจ้าของบ้านสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้รับเหมาทิ้งงานจริง เจ้าของบ้านสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากช่างรับเหมาได้ โดยอาจเรียกร้องค่าเสียหายในหลายประเด็น ดังนี้

 • ค่าจ้างที่ผู้รับเหมาได้รับไปแล้ว
 • ค่าวัสดุที่ใช้ไปแล้ว
 • ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบ้าน เช่น ค่าซ่อมแซม ค่ารื้อถอน เป็นต้น
 • ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส เป็นต้น

เจ้าของบ้านสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากช่างรับเหมาได้ทั้งในทางแพ่งและทางอาญา โดยหากเจ้าของบ้านประสงค์จะดำเนินคดีทางแพ่ง เจ้าของบ้านสามารถฟ้องร้องช่างรับเหมาต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยศาลจะพิจารณาตัดสินคดีตามหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

หากเจ้าของบ้านประสงค์จะดำเนินคดีทางอาญา เจ้าของบ้านสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับช่างรับเหมาในข้อหาผิดสัญญาจ้าง ฉ้อโกง หรือฟ้องร้องศาลเพื่อเรียกค่าเสียหายได้ โดยหากศาลพิพากษาว่าช่างรับเหมามีความผิด ช่างรับเหมาอาจต้องโทษจำคุกหรือปรับ

การป้องกันปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน

เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้รับเหมาทิ้งงาน เจ้าของบ้านควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

 • เลือกช่างรับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานที่ผ่านมา และได้รับอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้างอย่างถูกต้อง
 • จัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างหรือปรับปรุงบ้านที่ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน เช่น ขอบเขตงาน ค่าจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง เป็นต้น
 • จ่ายเงินค่าจ้างให้ช่างรับเหมาเป็นงวด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
 • ตรวจสอบความคืบหน้าของงานก่อสร้างหรือปรับปรุงบ้านอย่างสม่ำเสมอ

โดยปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น เจ้าของบ้านจะสามารถลดความเสี่ยงที่จะถูกผู้รับเหมาทิ้งงานได้

Share on: